آشنایی با معاونت
 
آشنایی با معاونت توسعه و مدیریت منابع مؤسسه

معاونت توسعه و مدیریت منابع مؤسسه نقش مهمی در راهبری و هدایت سیستم پشتیبانی مؤسسه و تأمین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه‌ها بر عهده دارد. در مجموع می‏‌توان گفت که این معاونت با انجام وظایف خود راه را برای تحقق هدف‌های آموزشی و تحقیقاتی و فناوری مؤسسه هموار می‌‏نماید.

معاونت توسعه مدیریت و منابع، یکی از معاونت‌های ستادی مؤسسه است که عهده دار توسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف مؤسسه می‌باشد. مطالعه و بکارگیری مناسب‌ترین رویکردها، روش‌ها، نظام‌ها و ابزارهای مدیریتی، ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد مؤسسه از جمله فعالیت‌های اصلی این معاونت محسوب می‌گردد. این معاونت در هر یک از زمینه‌های آموزشی و پژوهشی تأمین‌کننده منابع مورد نیاز اعم از منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت در حوزه‌های مختلف مؤسسه می‌باشد. جریان فعالیت‌ها در کل حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع به سمتی است که نتایج حاصل از آن دستیابی به مجموعه‌ای مناسب از دستاوردهای مدیریتی، پژوهش‌های اجرایی، الگوهای آموزش سازمانی، توسعه استراتژی‌های سازمانی، توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، توسعه سرمایه انسانی و سایر زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز را فراهم می‌نماید.

 
 
 
شرح وظایف واحدهای حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

برنامه ریزی

1 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت استراتژیک (راهبردی) مؤسسه مبتنی بر مدل های علمی و بهینه‌کاوی شده دنیا برای مؤسسه‌ها (با رویکرد به مؤسسه‌های خودگردان یا هیأت امنایی) و بومی‌سازی آن برای شرایط کشور و مؤسسه متبوع.

2 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام برنامه‌ریزی عملیاتی و کنترل این برنامه‌ها در مؤسسه مبتنی بر مدل‌های علمی، بهینه‌کاوی شده برای شرایط کشور و مؤسسه.

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت بازار مؤسسه.

4 - طراحی، توسعه، تدوین و ترویج و اشاعه سیاست های خرد و کلان و عناصر کلیدی و اصلی طرح/ طرح های راهبردی مؤسسه و انجام بازنگری و بروزآوری های لازم بر مبنای ارزیابی عملکرد موسسه و پایش راهبردی (کنترل اجرا و ارزیابی برنامه و تصمیمیات راهبردی) و در پرتو تجارب عینی مؤسسه، شرایط متحول و متغیر داخلی و بیرونی، نظرات جدید، فرصت‌ها و تهدیدات جدید و ...

5 - ممیزی و الویت‌بندی و انجام کلیه فعالیت‌های لازم به منظور انتخاب و عقد قرارداد با گروه‌ها، افراد یا شرکت‌ها و مؤسسات توانمند در زمینه‌های مورد نیاز جهت مدیریت استراتژیک مؤسسه نظیر: پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک مؤسسه و یا مطالعه محیط یا مطالعه بازار و ...

6 - هدایت، نظارت، کنترل و ارزیابی فرایندها و نتایج انجام پروژه‌ها و یا فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین چشم‌انداز و ... مؤسسه (چه به صورت داخلی انجام شود و چه به صورت خارجی)

7 - طراحی، تدوین و توسعه برنامه ها، مکانیزم ها، دستورالعمل ها و ... لازم جهت عملیاتی و اجرایی کردن استراتژی های پشتیبان و برنامه های توسعه زیر ساخت ها و توانمندی ها و ارائه به مدیریت ارشد و واحدها و بخش های مختلف و مرتبط.

8 - انجام کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی‌ها، هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مورد نیاز به منظور طراحی، تدوین، توسعه، بازنگری و بروزآوری برنامه‌های عملیاتی سالانه مؤسسه.

9 - طراحی،­ تدوین، توسعه و به روزآوری شاخص ها، معیارها، دستورالعملها، مکانیزم‌ها، روشها و مقایسه‌های عملکردی برای ارزیابی برنامه‌ها و تصمیمات استرتژیک و عملیاتی و کنترل اجرای این برنامه‌ها و همچنین کنترل و ارزیابی اعمال و تحقق سیاست‌ها.

11 - انجام فعالیت‌های لازم به منظور نظارت و کنترل بر پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها، طرح‌ها و تصمیمات راهبردی و عملیاتی با توجه به معیارها، شاخص‌ها، مقایسه‌های عملکردی و دستورالعمل‌های تدوین شده.

12 - مقایسه عملکردها و فعالیت‌های اجرایی با برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات استراتژیک و همچنین با برنامه‌ها و اهداف عملیاتی و تهیه گزارش‌های مختلف.

13 - اعلام برنامه‌های عملیاتی سالانه بخش‌ها و واحدهای سازمانی مؤسسه به اداره منابع مالی و حسابداری جهت استفاده در تخمین بودجه مورد نیاز هر یک از واحدها و تدوین گزارشات بودجه‌ای مورد نیاز و همچنین مشارکت کامل در فرایند بودجه‌بندی و کنترل بودجه‌ای.

14 - انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم به منظور پایش دائم و مستمر و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط فعالیت مؤسسه

15 - ارزیابی و پایش مستمر شرایط داخلی مؤسسه

16 - انجام کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم به منظور مدیریت و توسعه بازار خدمات مؤسسه و بسترسازی افزایش مناسب درآمدها از محل افزایش کمی و کیفی مشتریان.

17 - طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری نظام جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی در مؤسسه.

18 - طراحی، توسعه، تدوین و تعریف ساختار کنترل مدیریت مؤسسه.

19 - انجام کلیه برنامه ریزی‌ها، فعالیت‌ها و هماهنگی‌های لازم و مدیریت و کنترل به منظور اجرا و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد و تعالی در مؤسسه و پیگیری و مدیریت برگزاری جلسات، فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نیاز آن و استخراج اطلاعات و جمع‌بندی و دسته‌بندی آن، تدوین نتایج و تنظیم مستندات و گزارش‌های مربوطه.

20 - اخذ گزارش عملکرد ماهانه/ فصلی/ سالانه یا موردی از کلیه مراکز مسئولیت (دپارتمان های سازمانی) در مؤسسه و بررسی صحت آن‌ها و مقایسه و بررسی این گزارش‌ها و عملکرد با سیاست‌ها، برنامه‌ها و شاخص‌ها و معیارهای برنامه‌های هر واحد.

21 - تهیه فرم‌ها و فهرست‌ها، نرم افزارها و پایگاه‌های داده لازم جهت دریافت اطلاعات عملکرد و اطلاعات نتایج عملکرد تمامی واحدهای سازمانی و تجمیع این اطلاعات و تدوین جامع اطلاعات عملکرد مؤسسه جهت ارائه به مراجع ذیربط و به روزآوری مستمر اطلاعات .

و....

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم‌انداز و سیاست‌های کلان منابع‌انسانی مؤسسه و انجام مطالعات استراتژیک و تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های منابع انسانی با توجه به چشم‌انداز، ماموریت‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان مؤسسه و کنترل، اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها و سیاست‌های منابع‌انسانی.

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی مؤسسه و استخراج، تعیین و تبیین فعالیت‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز و استراتژی‌های منابع‌انسانی مؤسسه در چارچوب برنامه جامع.

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه منابع‌انسانی مؤسسه با مشارکت واحد توسعه سازمان مؤسسه در چارچوب برنامه جامع منابع‌انسانی.

4 - برآورد نیاز به منابع انسانی در وضعیت فعلی و آینده مؤسسه در کلیه مراکز مسئولیت.

الف : جذب

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم‌انداز و سیاست‌های کلان منابع انسانی مؤسسه و انجام مطالعات استرتژیک و تدوین استرتژی‌ها و سیاست‌های منابع‌انسانی و مدیریت منابع‌انسانی

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی مؤسسه و استخراج، تعیین و تبیین فعالیت‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز و استراتژی‌های منابع انسانی مؤسسه در چارچوب برنامه جامع

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه منابع‌انسانی مؤسسه با مشارکت واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات در چارچوب برنامه جامع منابع‌انسانی.

ب: فرهنگ و رفتار سازمانی

1 - انجام برنامه‌ریزی‌ها، طراحی‌ها، اقدامات و فعالیت‌های لازم به منظور شناخت کامل مدل‌سازی فرهنگ و رفتار سازمانی موجود در مؤسسه

2 - مدل‌سازی، طراحی و استخراج فرهنگ و رفتار سازمانی مطلوب.

3 - تعریف، طراحی، و تدوین و تشریح انواع الگوهای رفتاری مناسب.

ج : آموزش و توسعه کارکنان

1 - شناخت ضرورت‌ها و نیازهای آموزشی کارکنان مؤسسه

2 - مشارکت در طراحی و تدوین اهداف، برنامه‌های کلان آموزشی و تجزیه تحلیل سیاست‌ها

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری و سنجش کارایی و اثربخشی سیستم‌های آموزشی.

4 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام ارزشیابی عملکرد و توانمندی‌ها و شایستگی کارکنان در حوزه‌های مختلف.

5 - انجام و اجرای عملیات ارزشیابی عملکرد کارکان و توانمندی‌های ایشان به طور مستمر

6 - ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام ارزشیابی عملکرد و نظام ارتقاء و پیشرفت شغلی و نظام حقوق و دستمزد.

 
منشور اخلاقی
 
خداوند رحمان و رحیم را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق خدمت درمحیط مقدس مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو را عنایت فرمود. توفیقی که علاوه بر کسب روزی حلال، خدمت به برترین‌های جامعه را نیز در بر دارد.

در این محیط مقدس برماست که به عنوان کارمندان، تمامی همت و تلاش خود را به کار گرفته تا ارزش‌های حاکم بر جامعه و مؤسسه را آنچنان که می‌بایست به منصه ظهور برسانیم.

رسالت مؤسسه، تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد، متبحر و کارآمد مورد نیاز برای حفظ و ارتقاء سطح آگاهی جامعه، ارائه کلیه خدمات آموزشی در دسترس با رعایت عدالت‌اجتماعی و مشارکت مردمی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای کشوری و حفظ و رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی می‌باشد. بر این اساس مؤسسه از یک‌سو مبتنی بر راهکارهای علمی و از سوی دیگر متکی بر ضوابط اخلاقی سعی در انجام وظایف محوله دارد. بویژه آنکه هدف سازمانی، خدمت به مردم می‌باشد.

علاوه بر این و بر مبنای برنامه استراتژیک مؤسسه، رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع، تکریم ارزش‌های معنوی در محیط اداری، ایجاد درک متقابل و روحیه انتقادپذیری، پاسداری از کرامت انسانی، توسعه عدالت‌اجتماعی، ارتقاء مستمر کیفیت، ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی و ترویج اخلاق‌اسلامی از مهم‌ترین ارزش‌های تعیین شده می‌باشند.

 

با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منابع ملی و پاسداری از کرامت انسانی، خود را پایبند به منشور اخلاقی مؤسسه مطابق مفاد زیر می‌دانیم:

از این رو متعهد می‌شویم:
1 - با در نظر داشتن نام و یاد خدای متعال و داشتن خلوص نیت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
2 - در جهت توسعه همه جانبه و پایدار مؤسسه قدم برداشته و در تقویت غرور ملی و ارزشی کشورمان سهیم باشیم.
3 - با آگاهی از جایگاه تعلیم و تربیت در کامیابی بشر در ارتقاء این رکن اصلی رشد و بالندگی تلاش نماییم.
4 - به رعایت شأن و کرامت انسانی اساتید، همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع متعهد و پایبند باشیم.
5 - با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرویی، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماییم.
6 - با ظاهری آراسته و پوشش مناسب در محیط کار حاضر شویم.
7 - با نیت پاک و ایمان به خداوند متعال در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
8 - خود را امانت‌دار و رازدار مراجعان دانسته و از افشای اسناد، مدارک و اطلاعات شخصی اساتید، دانشجویان و همکاران به دیگران خودداری نماییم.
9 - در ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امکانات خودداری نموده و در حفظ و استفاده صحیح آن‌ها کوشا باشیم.
10 - در انجام وظایف نهایت دقت را کرده و با رعایت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاکت با برخوردی مشفقانه و مسئولانه به امور اساتید، دانشجویان و همکاران رسیدگی نماییم.
11 - همراه با احساس مسئولیت در برابر مؤسسه، وجدان‌کاری را که یکی از عوامل اساسی در افزایش بهره‌وری است، مد نظر داشته باشیم.
12 - در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشارکت و رعایت سلسله مراتب اداری با همفکری در ارتقاء سطح کیفی خدمات و اصلاح روش‌های کار کوشا باشیم.
13 - با کار وتلاش مستمر و بهره‌برداری از علم مدیریت و تجربه صاحبنظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و ... تلاش و کوشش نماییم.
14 - با باور و عمل به فرهنگ دینی و ملی و با تأکید بر رعایت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه برای ارائه پاسخ مناسب و یا پذیرش پیشنهادها و انتقادات سازنده، نهایت تلاش و کوشش را به کار گیریم.
15 - مطابق با قوانین و ضوابط تعریف شده مؤسسه به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف بدون اتلاف وقت کوشا باشیم.
16 - در جهت تحقق اهداف متعالی مؤسسه درکسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه تلاش­ کنیم.


اصول منشور اخلاقی را همواره مد نظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم، به مسئولیت جمعی خود در خانواده بزرگ مؤسسه معتقد باشیم و با یاری خداوند تمام سعی و توان خود را برای عزت و سر بلندی بیش از پیش این مجموعه عظیم انسانی که حاصل سال‌ها تلاش و کار صادقانه انسان‌های بزرگ است به کار بندیم.


 

چشم‌انداز، اهداف و مأموریت معاونت توسعه و مدیریت منابع

چشم‌انداز:

ما می‌خواهیم بهترین پشتیبان مأموریت‌ها و فعالیت‌های مؤسسه در تأمین منابع موفق، در توزیع عادلانه و در نظارت به موقع در اصلاحات هدفمند باشیم به نحوی که مؤسسه برترین رتبه در تمامی زمینه‌های آموزشی، پژوهشی را کسب و به جایگاه اول بین مؤسسات آموزشی برسد.

بیانیه رسالت:

معاونت توسعه مدیریت و منابع در جهت نیل به اهداف متعالی مؤسسه در راستای چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت بهتر انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های خود، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1 - اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری سازمانی

2 - ارتقاء سطح اطلاعات و بهره برداری از فناوری‌های نوین

3 - کاهش تصدی‌گری

4 - تأمین نیروی انسانی مجرب و کارآمد و توانمندسازی کارکنان

5 - نگهداشت منابع انسانی و فیزیکی

6 - برنامه‌ریزی و نظارت بر آن

7 - نظارت و پاسخگویی

8 - تکریم ارباب‌رجوع

9 - گزارش‌گیری منظم از واحدهای تابعه

10 - اصلاح فرایندها

11 - پذیرش و بررسی پیشنهادات طبق نظام مربوطه

12 - بهبود مستمر فعالیت‌ها

اهداف:

- تأمین نیروی انسانی مجرب و کارآمد مؤسسه

- افزایش توان استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص داده شده

- مشارکت در تصمیم‌گیری جهت توسعه مؤسسه

- اصلاح زیر ساخت ها در تمامی بخش ها و واحدها

- استقرار شبکه ارتباطی

- توانمندسازی کارکنان و مدیران

مأموریت‌ها :

- پشتیبانی کلیه واحدهای تابعه مؤسسه

- توزیع عادلانه منابع

- پاسخگو بودن

- ارتقاء خدمات پشتیبانی واحدها

- بودجه ریزی عملیاتی و محاسبه قیمت تمام شده

- ارتقاء توانمندی و بهسازی منابع انسانی

ارزش‌ها:

- قانون‌مداری

- کارایی

- اثربخشی

- پاسخگو بودن

- حفظ کرامت انسانی

- استقرار عدالت‌اجتماعی

- مشتری‌محوری

- اعتماد

تحلیل عوامل داخلی:

نقاط قوت:

1 - وجود بستر مناسب برای اعمال نظارت بر واحدهای تابعه

2 - باور مدیریتی در جهت حمایت از تفکر استراتژیک

3 - انسجام و همدلی مدیران در جهت حل مشکلات

4 - راه‌اندازی و استفاده از اتوماسیون اداری

5 - وجود شرح وظایف کارکنان

6 وجود آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه

7 - آموزش ضمن خدمت کارکنان، مدیران و ...

8 - وجود ابزار اعتباری و مالی در اختیار معاونت

9 - طرح تکریم ارباب‌رجوع

10 - استقرار نظام پیشنهادات و استقبال از مشارکت کارکنان

11 - حضور فیزیکی مستمر و کارآمد مدیران حوزه

12 - تفویض اختیار به واحد های مدیریتی تابعه

13 - به کارگیری و جذب نیروهای کارآمد، پویا و جوان

14 - نگرش مثبت به مدیریت تغییر در حوزه معاونت

15 - وجود کارشناسان و مدیران با تجربه و توانمند

نقاط ضعف:

1 - بار کاری زیاد مدیران

2 - عدم چینش مناسب مدیریتی از نظر فیزیکی

3 - عدم وجود اتاق فکر

4 - عدم وجود واحد (تحقیق و توسعه) در معاونت

5 - عدم تناسب منابع مالی با نیازها

6 - عدم تناسب بین توانمندی‌ها و فعالیت‌های کارکنان

7 - عدم وجود اتوماسیون کامل اداری

فرصت‌ها:

1 - امکان استفاده از خدمات بخش غیردولتی

2 - تفویض اختیار و تغییرات در خصوص مشاغل سازمانی و تشکیلاتی

3 - وجود رقابت در تأمین‌کنندگان اعم از کالا و خدمات

4 - امکان اخذ تسهیلات رفاهی

5 - وجود بستر مناسب برای آموزش کارکنان (توانمندسازی کارکنان)

6 - الزام واحدهای تابعه به همکاری با معاونت

7 - امکان بهره‌برداری از همکاری‌های خیرین

8 - امکان استفاده از نخبگان و نیروهای کارشناسی

9 - تبادل نظر و اطلاعات و یا همکاری با سایر مدیریت‌های این معاونت

10 - امکان برقراری روابط مناسب برون‌سازمانی

تهدیدها:

1 - کم‌تجربگی و نوپا بودن بخش‌های خصوصی

2 - کافی نبودن منابع اطلاعاتی مرتبط با عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع در خارج از حوزه

3 - شناخت کم سایر حوزه‌ها از روال‌کاری حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

4 - عدم هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر با مؤسسه

5 - تغییرات زیاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از برون سازمان

6 - نارسایی بخشنامه‌ها و مصوبات

7 - وجود بازار کار جذاب‌تر و پردرآمد برای نیروهای متخصص مؤسسه

 

استراتژی‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع:

- نظام‌مند نمودن فرآیندهای مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و منابع

- تقلیل هزینه‌های مؤسسه

- افزایش درآمدهای مؤسسه

- گسترش تعاملات و ارتباطات (درون مؤسسه/ برون مؤسسه)

- ارتقاء انگیزه منابع انسانی مؤسسه

- توانمندسازی مدیران و کارکنان مؤسسه

- توسعه منابع اطلاعاتی مدیریتی مؤسسه

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/10
تعداد بازدید: 7980
Powered by DorsaPortal