آزمایشگاه خواص مکانیکی
 
آزمایشگاه خواص مکانیکی (آزمایشگاه مقاومت مصالح)
 

در آزمایشگاه مقاومت مصالح با استفاده از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و صنعتی امکان انجام انواع آزمون های کشش، فشار، خزش، خستگی، پیچش، کمانش، شکست و غیره برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم گردیده است.

 
تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح:
 

    · دستگاه آزمایش کشش و فشار اونیورسال 15 تن

    · دستگاه آزمایش پدیده کمانش در ستونها

    · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرها

    · دستگاه آزمایش پیچش

    · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرهای خمیده

    · دستگاه سختی سنج راکول و برینل

    · دستگاه آزمایش شکست ترد شارپی