آزمایشگاه شیمی عمومی

 

آزمایشگاه شیمی
 

نام آزمایش ها:

      1. تهیه محلول از مواد جامد

      2. رقیق سازی محلول ها

      3. تتراسیون مستقیم اسید و باز

      4. تعیین وزن آب تبلور

      5. تهیه کرومات سرب

      6. تهیه کربنات مس

      7. اندازه گیری سختی آب (موقت)

      8. اندازه گیری سختی آب (دائم)

      9. اندازه گیری یون سولفات آب

 

مواد موجود در آزمایشگاه

       1. آمونیا

   9. EDTA

       2. استیک اسید

        10. KMNO4 پتاسیم پرمنگنات

       3. سولفوریک اسید

        11. باریم کلرید

       4. هیدرولیک اسید

        12. مس (II) سولفات

       5. فنول فتالئین

        13. پتاسیم کرومات

       6. متیل اورانژ

        14. سدیم کلرید

       7. سدیم هیدروژن کربنات

        15. تیو سولفات سدیم

       8. EDTA NA2وسایل و دستگاه‌ها

       1. لوله آزمایش

   10. بورت

       2. بشر

   11. قطره چکان

       3. ارلن ساده

  12. شیشه ساعت

       4. ارلن تخلیه

  13. دیسکاتور

       5. استوانه مدرج

  14. کاغذ صافی

       6. بالن ژوژه

  15. بوته چینی

       7. بالن سه دهانه

        16. اسپاتول

       8. قیف جداکننده

        17. آون

       9. پیپت

        18. حمام آبگرم

تاریخ به روز رسانی: 1397/03/07
تعداد بازدید: 7080
Powered by DorsaPortal