آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح
 

در آزمایشگاه مقاومت مصالح با استفاده از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و صنعتی امکان انجام انواع آزمون های کشش، فشار، خزش، خستگی، پیچش، کمانش، شکست و غیره برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم گردیده است.

 
تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح:
 

   · دستگاه آزمایش کشش و فشار اونیورسال 15 تن

   · دستگاه آزمایش پدیده کمانش در ستونها

   · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرها

   · دستگاه آزمایش پیچش

   · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرهای خمیده

   · دستگاه سختی سنج راکول و برینل

   · دستگاه آزمایش شکست ترد شارپی