برنامه پیشنهادی مدیران گروه
 
گروه مکانیک
 
کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی متالورژی و مواد - صنعتی [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - قالبسازی (مدرک کاردانی غیرمنطبق) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - قالبسازی (مدرک کاردانی منطبق) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار (مدرک کاردانی غیرمنطبق) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار (مدرک کاردانی منطبق) [نمایش]
کاردانی مکانیک - جوشکاری [نمایش]
کاردانی پیوسته صنایع فلزی - جوشکاری (مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 بعد) [نمایش]
کاردانی پیوسته صنایع فلزی - جوشکاری (مدرک کاردانی کاردانش) [نمایش]
کاردانی پیوسته مکانیک - ماشین ابزار (مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی (مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری (ورودی 1395) [نمایش]
 کارشناسی پیوسته مهندسی نفت (ورودی 1395 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالورژی (ورودی 1395 به بعد) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای ساخت و تولید [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای جوش [نمایش
 
 
گروه عمران
 
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران (ورودی 1401 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران - نقشه برداری (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران - نقشه برداری (ورودی 1395 به بعد) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران (ورودی نیمسال اول 93-92) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران (ورودی نیمسال دوم 92-91) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران (ورودی نیمسال اول 92-91) [نمایش]
کاردانی ناپیوسته عمران - کارهای عمومی ساختمان (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کاردانی ناپیوسته عمران - ساختمان‌های بتنی (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران [نمایش]
کاردانی پیوسته عمران [نمایش]
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران - جدید (ورودی 1401 ) [نمایش]
 
 
 
گروه معماری و شهرسازی
 
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری [نمایش]
کارشناسی پیوسته معماری (ورودی 1397 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته معماری داخلی [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی (ورودی 1395) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی - غیرمرتبط - ورودی 91 [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی - مرتبط - ورودی 91 [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی - غیرمرتبط - ورودی 92 [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی - مرتبط - ورودی 92 [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی (ورودی 1395) [نمایش]
کاردانی ناپیوسته معماری (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی (بدون دروس جبرانی) [نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی (با احتساب دروس جبرانی) [نمایش]
کارشناسی پیوسته طراحی صنعتی (ورودی 1398 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته طراحی و ساخت طلا و جواهر (ورودی 1398) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای معماری[نمایش]
 
 
 
گروه مهندسی صنایع و مدیریت پروژه
 
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع [نمایش]
کاشناسی پیوسته مهندسی مدیریت پروژه [نمایش]
 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع(ورودی1401) [نمایش]
 
 
گروه مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
 
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر(ورودی 1401 به بعد) [نمایش]
کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار [نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر 95 [نمایش]
 
گروه حسابداری
 
کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 1395) [نمایش]
کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 1396) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته حسابداری-غیرمرتبط (ورودی 1398) [نمایش]
کارشناسی ناپیوسته حسابداری-مرتبط (ورودی 1398) [نمایش]
 
 
 
گروه روانشناسی
 
کارشناسی پیوسته روانشناسی (ورودی 1396) [نمایش]
 
گروه مشاوره
کارشناسی پیوسته مشاوره (ورودی 1397) [نمایش]
کارشناسی پیوسته مشاوره (ورودی 1398) [نمایش]
کارشناسی پیوسته مشاوره (ورودی1401) [نمایش]
 
گروه مدیریت بازرگانی
 
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (ورودی 1396) [نمایش]
 
                                                                                                                        گروه مدیریت مالی
کارشناسی پیوسته مدیریت مالی (ورودی 1398) [نمایش]
تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14
تعداد بازدید: 14240
Powered by DorsaPortal