آزمایشگاه مقاومت مصالح
 
آزمایشگاه مقاومت مصالح

در آزمایشگاه مقاومت مصالح با استفاده از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و صنعتی امکان انجام انواع آزمون های کشش، فشار، خزش، خستگی، پیچش، کمانش، شکست و غیره برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم گردیده است.

 
تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح:

     · دستگاه آزمایش کشش و فشار اونیورسال 15 تن

     · دستگاه آزمایش پدیده کمانش در ستونها

     · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرها

     · دستگاه آزمایش پیچش

     · دستگاه آزمایش پدیده خمش در تیرهای خمیده

     · دستگاه سختی سنج راکول و برینل

     · دستگاه آزمایش شکست ترد شارپی