۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
وظایف معاونت
 
شرح وظایف واحدهای حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

برنامه ریزی

1 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت استراتژیک (راهبردی) مؤسسه مبتنی بر مدل های علمی و بهینه کاوی شده دنیا برای موسسه ها (با رویکرد به مؤسسه های خودگردان یا هیات امنایی) و بومی سازی آن برای شرایط کشور و مؤسسه متبوع.

2 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام برنامه ریزی عملیاتی و کنترل این برنامه ها در مؤسسه مبتنی بر مدل های علمی، بهینه کاوی شده برای شرایط کشور و مؤسسه.

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت بازار مؤسسه.

4 - طراحی، توسعه، تدوین و ترویج و اشاعه سیاست های خرد و کلان و عناصر کلیدی و اصلی طرح/ طرح های راهبردی مؤسسه و انجام بازنگری و بروزآوری های لازم بر مبنای ارزیابی عملکرد موسسه و پایش راهبردی (کنترل اجرا و ارزیابی برنامه و تصمیمیات راهبردی) و در پرتو تجارب عینی مؤسسه، شرایط متحول و متغیر داخلی و بیرونی، نظرات جدید، فرصت ها و تهدیدات جدید و ...

5 - ممیزی و الویت بندی و انجام کلیه فعالیت های لازم به منظور انتخاب و عقد قرارداد با گروه ها، افراد یا شرکت ها و مؤسسات توانمند در زمینه های مورد نیاز جهت مدیریت استراتژیک مؤسسه نظیر: پروژه برنامه ریزی استراتزیک مؤسسه و یا مطالعه محیط یا مطالعه بازار و ...

6 - هدایت، نظارت، کنترل و ارزیابی فرایند ها و نتایج انجام پروژه ها و یا فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک و تدوین چشم انداز و ... مؤسسه (چه به صورت داخلی انجام شود و چه به صورت خارجی)

7 - طراحی، تدوین و توسعه برنامه ها، مکانیزم ها، دستورالعمل ها و ... لازم جهت عملیاتی و اجرایی کردن استراتژی های پشتیبان و برنامه های توسعه زیر ساخت ها و توانمندی ها و ارائه به مدیریت ارشد و واحدها و بخش های مختلف و مرتبط.

8 - انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات لازم، برنامه ریزی ها و سازماندهی ها، هماهنگی ها و پیگیری های مورد نیاز به منظور طراحی، تدوین، توسعه، بازنگری و بروزآوری برنامه های عملیاتی سالانه مؤسسه.

9 - طراحی،­ تدوین، توسعه و به روزآوری شاخص ها، معیارها، دستورالعمل ها، مکانیزم ها، روش ها و مقایسه های عملکردی برای ارزیابی برنامه ها و تصمیمات استرتژیک و عملیاتی و کنترل اجرای این برنامه ها و همچنین کنترل و ارزیابی اعمال و تحقق سیاست ها.

11 - انجام فعالیت های لازم به منظور نظارت و کنترل بر پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها، طرح ها و تصمیمات راهبردی و عملیاتی با توجه به معیارها،شاخص ها ،مقایسه های عملکردی و دستورالعمل های تدوین شده.

12 - مقایسه عملکردها و فعالیت های اجرایی با برنامه ها، اهداف و تصمیمیات استراتژیک و همچنین با برنامه ها و اهداف عملیاتی و تهیه گزارش های مختلف.

13 - اعلام برنامه های عملیاتی سالانه بخش ها و واحدهای سازمانی موسسه به اداره منابع مالی و حسابداری جهت استفاده در تخمین بودجه مورد نیاز هر یک از واحد ها و تدوین گزارشات بودجه ای مورد نیاز و همچنین مشارکت کامل در فرایند بودجه بندی و کنترل بودجه ای.

14 - انجام فعالیت ها و اقدامات لازم به منظور پایش دائم و مستمر و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط فعالیت مؤسسه

15 - ارزیابی و پایش مستمر شرایط داخلی مؤسسه

16 - انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات لازم به منظور مدیریت و توسعه بازار خدمات موسسه و بسترسازی افزایش مناسب درآمدها از محل افزایش کمی و کیفی مشتریان .

17 - طراحی، توسعه، استقرار و به روز آوری نظام جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی در مؤسسه.

18 - طراحی، توسعه، تدوین و تعریف ساختار کنترل مدیریت مؤسسه.

19 - انجام کلیه برنامه ریزی ها، فعالیت ها و هماهنگی های لازم و مدیریت و کنترل به منظور اجرا و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و تعالی در مؤسسه و پیگیری و مدیریت برگزاری جلسات، فعالیت ها و برنامه های مورد نیاز آن و استخراج اطلاعات و جمع بندی و دسته بندی آن، تدوین نتایج و تنظیم مستندات و گزارش های مربوطه.

20 - اخذ گزارش عملکرد ماهانه/ فصلی/ سالانه یا موردی از کلیه مراکز مسئولیت (دپارتمان های سازمانی) در موسسه و بررسی صحت آن ها و مقایسه و بررسی این گزارش ها و عملکرد با سیاست ها، برنامه ها و شاخص ها و معیارهای برنامه های هر واحد.

21 - تهیه فرم ها و فهرست ها، نرم افزارها و پایگاه های داده لازم جهت دریافت اطلاعات عملکرد و اطلاعات نتایج عملکرد تمامی واحد های سازمانی و تجمیع این اطلاعات و تدوین جامع اطلاعات عملکرد موسسه جهت ارئه به مراجع ذیربط و به روز آوری مستمر اطلاعات .

و....

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم انداز و سیاست های کلان منابع انسانی موسسه و انجام مطالعات استراتژیک و تدوین استراتژی ها و سیاست های منابع انسانی با توجه به چشم انداز، ماموریت ها، استراتژی ها و سیاست های کلان موسسه و کنترل، اجرا و ارزیابی استراتژی ها و سیاست های منابع انسانی.

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی موسسه و استخراج، تعیین و تبیین فعالیت های لازم برای تحقق چشم انداز و استراتژی های منابع انسانی موسسه در چارچوب برنامه جامع.

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی موسسه با مشارکت واحد توسعه سازمان موسسه در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی.

4 - برآورد نیاز به منابع انسانی در وضعیت فعلی و آینده موسسه در کلیه مراکز مسئولیت.

الف : جذب

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم انداز و سیاست های کلان منابع انسانی موسسه و انجام مطالعات استرتژیک و تدوین استرتژی ها و سیاست های منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی مؤسسه و استخراج ،تعیین و تبیین فعالیت های لازم برای تحقق چشم انداز و استراتژی های منابع انسانی مؤسسه در چارچوب برنامه جامع

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی موسسه با مشارکت واحد سیستم ها و فناوری اطلاعات در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی.

ب: فرهنگ و رفتار سازمانی

1 - انجام برنامه ریزی ها، طراحی ها، اقدامات و فعالیت های لازم به منظور شناخت کامل مدل سازی فرهنگ و رفتار سازمانی موجود در مؤسسه

2 - مدل سازی، طراحی و استخراج فرهنگ و رفتار سازمانی مطلوب.

3 - تعریف، طراحی، و تدوین و تشریح انواع الگوهای رفتاری مناسب.

ج : آموزش و توسعه کارکنان

1 - شناخت ضرورت ها و نیازهای آموزشی کارکنان مؤسسه

2 - مشارکت در طراحی و تدوین اهداف، برنامه های کلان آموزشی و تجزیه تحلیل سیاست ها

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری و سنجش کارایی و اثربخشی سیستم های آموزشی.

4 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام ارزشیابی عملکرد و توانمندی ها و شایستگی کارکنان در حوزه های مختلف.

5 - انجام و اجرای عملیات ارزشیابی عملکرد کارکان و توانمندی های ایشان به طور مستمر

6 - ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام ارزشیابی عملکرد و نظام ارتقاو پیشرفت شغلی و نظام حقوق و دستمزد.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/24
تعداد بازدید: 206
Powered by DorsaPortal