۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
وظایف معاونت
 
شرح وظایف واحدهای حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

برنامه ریزی

1 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت استراتژیک (راهبردی) مؤسسه مبتنی بر مدل های علمی و بهینه‌کاوی شده دنیا برای مؤسسه‌ها (با رویکرد به مؤسسه‌های خودگردان یا هیأت امنایی) و بومی‌سازی آن برای شرایط کشور و مؤسسه متبوع.

2 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام برنامه‌ریزی عملیاتی و کنترل این برنامه‌ها در مؤسسه مبتنی بر مدل‌های علمی، بهینه‌کاوی شده برای شرایط کشور و مؤسسه.

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام مدیریت بازار مؤسسه.

4 - طراحی، توسعه، تدوین و ترویج و اشاعه سیاست های خرد و کلان و عناصر کلیدی و اصلی طرح/ طرح های راهبردی مؤسسه و انجام بازنگری و بروزآوری های لازم بر مبنای ارزیابی عملکرد موسسه و پایش راهبردی (کنترل اجرا و ارزیابی برنامه و تصمیمیات راهبردی) و در پرتو تجارب عینی مؤسسه، شرایط متحول و متغیر داخلی و بیرونی، نظرات جدید، فرصت‌ها و تهدیدات جدید و ...

5 - ممیزی و الویت‌بندی و انجام کلیه فعالیت‌های لازم به منظور انتخاب و عقد قرارداد با گروه‌ها، افراد یا شرکت‌ها و مؤسسات توانمند در زمینه‌های مورد نیاز جهت مدیریت استراتژیک مؤسسه نظیر: پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک مؤسسه و یا مطالعه محیط یا مطالعه بازار و ...

6 - هدایت، نظارت، کنترل و ارزیابی فرایندها و نتایج انجام پروژه‌ها و یا فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین چشم‌انداز و ... مؤسسه (چه به صورت داخلی انجام شود و چه به صورت خارجی)

7 - طراحی، تدوین و توسعه برنامه ها، مکانیزم ها، دستورالعمل ها و ... لازم جهت عملیاتی و اجرایی کردن استراتژی های پشتیبان و برنامه های توسعه زیر ساخت ها و توانمندی ها و ارائه به مدیریت ارشد و واحدها و بخش های مختلف و مرتبط.

8 - انجام کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی‌ها، هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مورد نیاز به منظور طراحی، تدوین، توسعه، بازنگری و بروزآوری برنامه‌های عملیاتی سالانه مؤسسه.

9 - طراحی،­ تدوین، توسعه و به روزآوری شاخص ها، معیارها، دستورالعملها، مکانیزم‌ها، روشها و مقایسه‌های عملکردی برای ارزیابی برنامه‌ها و تصمیمات استرتژیک و عملیاتی و کنترل اجرای این برنامه‌ها و همچنین کنترل و ارزیابی اعمال و تحقق سیاست‌ها.

11 - انجام فعالیت‌های لازم به منظور نظارت و کنترل بر پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها، طرح‌ها و تصمیمات راهبردی و عملیاتی با توجه به معیارها، شاخص‌ها، مقایسه‌های عملکردی و دستورالعمل‌های تدوین شده.

12 - مقایسه عملکردها و فعالیت‌های اجرایی با برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات استراتژیک و همچنین با برنامه‌ها و اهداف عملیاتی و تهیه گزارش‌های مختلف.

13 - اعلام برنامه‌های عملیاتی سالانه بخش‌ها و واحدهای سازمانی مؤسسه به اداره منابع مالی و حسابداری جهت استفاده در تخمین بودجه مورد نیاز هر یک از واحدها و تدوین گزارشات بودجه‌ای مورد نیاز و همچنین مشارکت کامل در فرایند بودجه‌بندی و کنترل بودجه‌ای.

14 - انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم به منظور پایش دائم و مستمر و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط فعالیت مؤسسه

15 - ارزیابی و پایش مستمر شرایط داخلی مؤسسه

16 - انجام کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم به منظور مدیریت و توسعه بازار خدمات مؤسسه و بسترسازی افزایش مناسب درآمدها از محل افزایش کمی و کیفی مشتریان.

17 - طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری نظام جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی در مؤسسه.

18 - طراحی، توسعه، تدوین و تعریف ساختار کنترل مدیریت مؤسسه.

19 - انجام کلیه برنامه ریزی‌ها، فعالیت‌ها و هماهنگی‌های لازم و مدیریت و کنترل به منظور اجرا و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد و تعالی در مؤسسه و پیگیری و مدیریت برگزاری جلسات، فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نیاز آن و استخراج اطلاعات و جمع‌بندی و دسته‌بندی آن، تدوین نتایج و تنظیم مستندات و گزارش‌های مربوطه.

20 - اخذ گزارش عملکرد ماهانه/ فصلی/ سالانه یا موردی از کلیه مراکز مسئولیت (دپارتمان های سازمانی) در مؤسسه و بررسی صحت آن‌ها و مقایسه و بررسی این گزارش‌ها و عملکرد با سیاست‌ها، برنامه‌ها و شاخص‌ها و معیارهای برنامه‌های هر واحد.

21 - تهیه فرم‌ها و فهرست‌ها، نرم افزارها و پایگاه‌های داده لازم جهت دریافت اطلاعات عملکرد و اطلاعات نتایج عملکرد تمامی واحدهای سازمانی و تجمیع این اطلاعات و تدوین جامع اطلاعات عملکرد مؤسسه جهت ارائه به مراجع ذیربط و به روزآوری مستمر اطلاعات .

و....

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم‌انداز و سیاست‌های کلان منابع‌انسانی مؤسسه و انجام مطالعات استراتژیک و تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های منابع انسانی با توجه به چشم‌انداز، ماموریت‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان مؤسسه و کنترل، اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها و سیاست‌های منابع‌انسانی.

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی مؤسسه و استخراج، تعیین و تبیین فعالیت‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز و استراتژی‌های منابع‌انسانی مؤسسه در چارچوب برنامه جامع.

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه منابع‌انسانی مؤسسه با مشارکت واحد توسعه سازمان مؤسسه در چارچوب برنامه جامع منابع‌انسانی.

4 - برآورد نیاز به منابع انسانی در وضعیت فعلی و آینده مؤسسه در کلیه مراکز مسئولیت.

الف : جذب

1 - تدوین، توسعه، استقرار و بروزآوری چشم‌انداز و سیاست‌های کلان منابع انسانی مؤسسه و انجام مطالعات استرتژیک و تدوین استرتژی‌ها و سیاست‌های منابع‌انسانی و مدیریت منابع‌انسانی

2 - تدوین، طراحی و بروزآوری برنامه جامع و یکپارچه منابع انسانی مؤسسه و استخراج، تعیین و تبیین فعالیت‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز و استراتژی‌های منابع انسانی مؤسسه در چارچوب برنامه جامع

3 - طراحی، توسعه و استقرار سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه منابع‌انسانی مؤسسه با مشارکت واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات در چارچوب برنامه جامع منابع‌انسانی.

ب: فرهنگ و رفتار سازمانی

1 - انجام برنامه‌ریزی‌ها، طراحی‌ها، اقدامات و فعالیت‌های لازم به منظور شناخت کامل مدل‌سازی فرهنگ و رفتار سازمانی موجود در مؤسسه

2 - مدل‌سازی، طراحی و استخراج فرهنگ و رفتار سازمانی مطلوب.

3 - تعریف، طراحی، و تدوین و تشریح انواع الگوهای رفتاری مناسب.

ج : آموزش و توسعه کارکنان

1 - شناخت ضرورت‌ها و نیازهای آموزشی کارکنان مؤسسه

2 - مشارکت در طراحی و تدوین اهداف، برنامه‌های کلان آموزشی و تجزیه تحلیل سیاست‌ها

3 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری و سنجش کارایی و اثربخشی سیستم‌های آموزشی.

4 - طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام ارزشیابی عملکرد و توانمندی‌ها و شایستگی کارکنان در حوزه‌های مختلف.

5 - انجام و اجرای عملیات ارزشیابی عملکرد کارکان و توانمندی‌های ایشان به طور مستمر

6 - ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام ارزشیابی عملکرد و نظام ارتقاء و پیشرفت شغلی و نظام حقوق و دستمزد.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/29
تعداد بازدید: 1028
Powered by DorsaPortal